این روزها کاندیداهای مورد نظر در پست های ریاست و نایب رئیسی و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به محل این فدراسیون مراجعه می کنند تا مراحل ثبت نام خود برای شرکت در انتخابات را طی کنند.

در همین راستا امروز شهاب عزیزی خادم برای شرکت در بخش ریاست فدراسیون فوتبال ، منصور قنبرزاده برای نایب رئیسی و حمیدرضا مهرعلی نیز برای هیات رئیسه در فدراسیون حاضر شده و مشغول طی کردن مراحل ثبت نام هستند.

روز شنبه هفته آینده آخرین فرصت برای ثبت نام در انتخابات فدراسیون فوتبال است.