قضاوت دیدار دوتیم آلومینیوم اراک و ذوب آهن اصفهان را موعود بنیادی فر عهده دار خواهد بود.

شایان ذکر است پیش از این قرار بود پیام حیدری این دیدار را قضاوت کند.