گل دوم الریان به القطر توسط شجاع خلیل زاده در دقیقه 54 زده شد.