مهمترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز ۲۴ دی ماه به بیان مسائلی همچون میلیچ، پیچید! ، دلداری به یک گناهکار ، یحیی قهر کرد و به تمرین نرفت ، مدیران سفارشی، مربیان مدعی ، اینبار میلیچ شبانه رفت! ، بشار پاس داد، شجاع گل زد ، می پردازد.

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم دی ماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ دی