گل اول سایپا به استقلال توسط مالکی را در ادامه می بینید.