شاهین توکلی گل اول آلومینیوم مقابل پرسپولیس را به ثبت رسانید.