حامد پاکدل گل دوم آلومینیوم اراک مقابل پرسپولیس را به ثبت رساند.