در رقابت‌های امیرکاپ قطر، العربی میزبان ام صلال است و این بازی به وقت ایران ساعت 19:45 آغاز می‌شود.

ترکیب العربی در این بازی اعلام شد و مهرداد محمدی در ترکیب اصلی تیمش حضوردارد.

بر این اساس مهدی ترابی از لیست تیمش کنار گذاشته شده است و با این شرایط باید جدایی ترابی از العربی را قطعی بدانیم.