استوری مهرداد میناوند خطاب به دولتمردان که از رای آوردن جو بایدن خوشحال بودن و یادآوری چیزهایی که این مملکت نیاز داره

میناوند