پزشک معالج زنده یاد علی انصاریان گفت: مرحوم در ساعت 4:15 دقیقه امروز به دیدار حق شتافت.