فرشید اسماعیلی با یک شوت زیبا گل اول استقلال مقابل نساجی را به ثبت رساند.