گل اول سپاهان به استقلال توسط سجاد شهباززاده را مشاهده کنید.