گل اول منتخب سرخابی به منتخب 98 توسط علی کریمی را در ادامه می بینید.