دیدار تیم های قشقایی شیراز و استقلال ملاثانی در حالی برگزار شد که از سوی امیر سواری ، بازیکن تیم استقلال ملاثانی تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر ورزشی که در خور صدور قرار دستور موقت می باشد، انجام داده است. بر همین اساس به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی وی از همراهی و حضور در تمامی مسابقات فوتبال معلق و محروم است.

قرار صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ ،قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است.