ویدئویی از یکی از اتفاق عجیب در لیگ مکزیک را ببینید.