کارتونی طنز از نحوه حمایت از علی کریمی در انتخابات را ببینید.

کارتون محمدرضا میرشاه‌ولد درباره حمایت از علی کریمی