مسابقه دو تیم نفت مسجدسلیمان - نساجی مازندران به جای روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان برگزار می شود.