پله، ستاره پیشین فوتبال برزیل اعلام کرد که واکسن ویروس کرونا دریافت کرده است.

  پله ، که به پادشاه فوتبال معروف است پس از دریافت واکنش کرونا گفت: «همه‌گیری هنوز به پایان نرسیده است.»

او همچنین در ادامه از دنبال کنندگان میلیونی‌اش در اینستاگرام خواست ماسک بزنند و دیگر اقدامات ایمنی را رعایت کنند.

پله پادشاه فوتبال واکسن کرونا زد