آاک آتن در دیدار مقابل آپولون توسط کریم انصاریفرد در دقیقه 7 به گل رسید.