کمال کامیابی نیا گل اول پرسپولیس مقابل مس نوین را به ثمر رساند.