تصاویر نیم صفحه  روزنامه‌های ورزشی  بیست و پنجم اسفند ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.