ارسلان مطهری روی پاس زیبای مرادی و قائدی توانست گل دوم استقلال مقابل ماشین سازی را به ثبت رساند.