تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و هشتم اسفند ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.