حدود ۱۰ نفر در استقلال تست کرونایشان مثبت شده که این ۱۰ نفر شامل بازیکنان، کادر فنی ، پزشکی و تدارکات می شوند.

مثبت شدن تست کرونای حسینی، مظاهری ، مرادی، قایدی و غلامی مورد تایید قرار گرفته است.