علی کریمی این عکس اسپورت را از خود در فضای مجازی را منتشر شرد

تنیس بازی علی کریمی