پس از پایان اولین دوره مسابقات اسکیت هاکی روی یخ جام ایران مال در اسفند ماه ٩٩، این مسابقات مورد توجه  فدراسیون جهانی هاکی روی یخ IIHF قرار گرفت و گزارش کاملی از این مسابقات در سایت این فدراسیون انعکاس داده شد.