امین قاسمی نژاد گل اول پدیده مقابل پرسپولیس را به ثبت رساند.