تصاویر نیم صفحه  روزنامه‌های ورزشی  نوزدهم فروردین ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.