تصاویر نیم صفحه  روزنامه‌های ورزشی  شانزدهم اردیبهشت ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.