مهدی ترابی از روی نقطه پنالتی موفق شد دروازه گل گهر سیرجان را در دقیقه باز کند تا پرسپولیس با یک گل از گل گهر پیش بیفتد.