حسن کامرانی فر ، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال اعلام کرد در راستای ماده 51 مقررات انضباطی مصوب 1397 در تاریخ 26 تیرماه، در خصوص عدم شرکت سرمربی تیم های فوتبال در کنفرانس های مطبوعاتی قبل و بعد از بازی و همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی و مصاحبه ها و مندرج در آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول فوتبال ایران، مصوب 1398 تخلف انضباطی محسوب و بر اساس ماده 117 مقررات انضباطی طبق مجازاتهای مندرج در این مقررات از جمله جرایم نقدی و محرومیت با اشخاص متخلف اعم از سرمربی، مسئول رسانه ای و باشگاه مربوط از سوی ارکان قضایی برخورد خواهد شد.