چهره محبوب آبی‌ها ارادت ویژه‌ای به مرحوم پورحیدری داشت.

 

فرهاد مجیدی