فرهاد مجیدی با انتشار استوری زیر از مردم خوزستان و شرایط دشوارشان در تامین آب و نیازهای ابتدایی زندگی حمایت کرد.

حمایت مجیدی از مردم خوزستان