فرهاد صداقت ، سرپرست تیم تراکتور که مدتی قبل جانشین حسن آذرنیا شده بود، از سمت خود  در این باشگاه استعفاء کرد. 

باشگاه تراکتور هم با استعفای صداقت موافقت کرد.

اخبار تراکتور