تصاویر نیم صفحه  روزنامه‌های ورزشی  شانزدهم شهریور ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.