پیرو اظهارات خلاف واقع آقای مهدی صادقی ، وکیل رشید مظاهری علیه باشگاه استقلال ، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره که مصداق تشویش اذهان عمومی و صحبت‌های خلاف واقع است، معاونت حقوقی باشگاه استقلال ضمن تشکیل پرونده و ارائه مستندات، از ایشان در مراجع قضایی شکایت نمود.

استقلال از وکیل مظاهری شکایت کرد

مظاهری روز گذشته قرارداد خود را با استقلال یکطرفه فسخ کرد.