تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هجدهم شهریور ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

صدرنشینی دوباره یوز‌ها در قاره کهن

صدرنشینی دوباره یوز‌ها در قاره کهن

صدرنشینی دوباره یوز‌ها در قاره کهن

صدرنشینی دوباره یوز‌ها در قاره کهن/پرسپولیس در جام باشگاه های جهان؟

صدرنشینی دوباره یوز‌ها در قاره کهن/پرسپولیس در جام باشگاه های جهان؟

صدرنشینی دوباره یوز‌ها در قاره کهن/پرسپولیس در جام باشگاه های جهان؟

صدرنشینی دوباره یوز‌ها در قاره کهن/پرسپولیس در جام باشگاه های جهان؟

صدرنشینی دوباره یوز‌ها در قاره کهن/پرسپولیس در جام باشگاه های جهان؟

صدرنشینی دوباره یوز‌ها در قاره کهن/پرسپولیس در جام باشگاه های جهان؟

صدرنشینی دوباره یوز‌ها در قاره کهن/پرسپولیس در جام باشگاه های جهان؟