باشگاه فاینورد هلند تصمیم گرفت از علیرضا جهانبخش مقابل اسرائیل در لیگ کنفرانس اروپا استفاده نکند.

غیبت جهانبخش در ترکیب فاینورد مقابل نماینده اسرائیلی