سوپر گل اول پورتو به ژیل ویسنته توسط مهدی طارمی در دقیقه 9 از وسط زمین به ثمر رسید.