سامان قدوس که در این بازی نیمکت نشین بود و انتظار می رفت برای ایران به بازی بیاید، پس از بازی استوری عجیبی منتشر کرد.

به نظر می رسد سامان قدوس به نیمکت نشینی اش اعتراض کرده است. این استوری کنایه آمیز می تواند حواشی زیادی برای او و تیم ملی به همراه داشته باشد.

البته به سرعت این استوری از صفحه قدوس حذف شد.

استوری سامان قدوس بعد از بازی ایران و کره جنوبی