در حالی که مطرح شده بود که کادر فنی تیم فوتبال استقلال با رضا دهقانی مذاکراتی را داشته است، اما این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

استقلال رضا دهقانی را نمی خواهد!