تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۲۰ آبان ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

آماده باش اسکوچیچ به 3 بازیکن

آماده باش اسکوچیچ به 3 بازیکن

آماده باش اسکوچیچ به 3 بازیکن

آماده باش اسکوچیچ به 3 بازیکن

آماده باش اسکوچیچ به 3 بازیکن

آماده باش اسکوچیچ به 3 بازیکن

آماده باش اسکوچیچ به 3 بازیکن

آماده باش اسکوچیچ به 3 بازیکن

آماده باش اسکوچیچ به 3 بازیکن