به گزارش افكار نيوز بنا بر اخبار رسيده به دست خبرنگار ما دو بازيكن ليگ برتر در ثبت قرار داد هاي خود براي فصل پيش رو در ليگ برتر فوتبال ؛ رقمي معادل با ۴ برابر قانون سقف قرار داد را به ثبت رسانده اند.

بنا بر اين گزارش يكي از اين بازيكنان براي فصل جديد مبلغ ۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان و بازيكن ديگر مبلغ ۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان را از باشگاه خود خواسته است كه اين خواسته با موافقت مدير عامل روبه رو شده و قرار داد ها ي هر دو بازيكن بسته شده است.