خداحافظی رامین رضائیان با طرفداران پرسپولیس را در ادامه خواهید دید.

خداحافظی رامین رضاییان