حمید سجادی مدیرکل امور مشترک فدراسیون را منصوب کرد.

حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان طی حکمی رسول منعم را به عنوان سرپرست دفتر توسعه ورزش حرفه ای و امور باشگاه ها منصوب کرد.

همچنین با حکم سجادی، آرش فرهادیان بابادی به عنوان مدیرکل امور مشترک فدراسیون ها منصوب شد.

 

انتصابات جدید وزیر ورزش و جوانان