احد قدمی داماد پروین احمدی نژاد خواهر رئیسجمهور و عضو شورای اسلامی شهر تهران طی حکمی از سوی علی ترکاشوند، رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به سمت ریاست مجموعه ورزشی شهید کشوری منصوب شد. قدمی پیش از این در حراست یک شرکت خودرو سازی به کار گرفته شده بود که پس از انتخابات شوراها و انتخاب پروین احمدی نژاد، به مدیر کلی حراست سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور منصوب شد. بعد از اعتراضات گسترده در خصوص انتخاب داماد خانم احمدی نژاد به عنوان مسئول حراست سازمان شهرداری های وزارت کشور که از جمله سازمان های ثروتمند دولت است، بازرس ویژه رئیس جمهور به بررسی موضوع پرداخت و طی آن احد قدمی از این سازمان جدا شد. احد قدمی جانشین طباطبایی در ورزشگاه کشوری شده و طباطبایی نیز ریاست ورزشگاه شیرودی را بر عهده گرفته است.