جدیدترین آرایی که کمیته فدراسیون فوتبال وضعیت آنها را مشخص کرد

کمیته وضعیت آرای جدید خود را در خصوص پرونده‌های مطروحه به شرح زیر صادر کرد:

* با توجه به شکایت بابک حاج فروش از باشگاه ون پارس نقش جهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۷۴۶ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۵ میلیون و ۴۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۱۰۳ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت مصطفی حق شناس از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۸ میلیون و ۸۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت محمدجواد کیا از باشگاه شهرخودرو، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال بابت بخشی از خواسته و پرداخت مبلغ ۲۹ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت فسخ اعلامی توسط خواهان را فسخ غیرموجه تشخیص و نسبت به خواسته وکلای وی مبنی بر دریافت غرامت به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

جدیدترین آرایی که کمیته فدراسیون فوتبال وضعیت آنها را مشخص کرد

*با توجه به شکایت حسین احمدلو از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت کیوان یاراحمدی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ ۱۵ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال هزینه دادرسی محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۹۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت جواد شفیعی از باشگاه کاسپین دریا بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۹ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۲۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.