به گزارش افکارنیوز، خوزه پرورنا در گفتوگو با فارس در خصوص خط خوردن نام طالبیان و حکیمی از فهرست افراد شرکتکننده در رقابتهای المپیک ۲۰۱۲ لندن اظهار داشت: کمیته اجرایی تصویب کرده است که تنها با تأیید دنیامالی امکان دارد که این دو نفر در المپیک شرکت کنند و راه دیگری برای حضور آنها در لندن وجود ندارد.

وی در خصوص تصمیم نهایی برای تعلیق ایران خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی در دستان وزیر ورزش ایران است. پاسخی که وزیر ورزش ایران خواهد داد، راه حل تصمیم‌گیری در خصوص آینده ایران است.

رئیس فدراسیون جهانی کانو در خصوص موافقت رئیس IOC با این تصمیم گفت: من نمیدانم که ژاک روگ با این قضیه موافق است یا خیر. این نامه را برای کمیته بینالمللی المپیک هم ارسال کردم اما هنوز پاسخی از سوی او دریافت نکردم.