حضور علیرضا بیرانوند با کمپرس یخ در کنار زمین

حضور علیرضا بیرانوند با کمپرس یخ در کنار زمین را در این ویدئو می بینید.