علی دایی یک روزنامه فروش را صاحب خانه کرد

 ویدیویی از صحبت های یک مرد روزنامه فروش را درباره علی دایی مشاهده بفرمایید.